Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van New Skin Order en op alle met New Skin Order  aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 – Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, dan zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door New Skin order is ingestemd.
1.3 – Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 – Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met New Skin Order in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5 – New Skin Order behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.
1.6 – Door het gebruik van de website van New Skin Order, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op deze website.
1.7 –  New Skin Order is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 – Alle aanbiedingen van New Skin Order zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2 – New Skin Order behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 – Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en New Skin Order komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van New Skin Order gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 – Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven, etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. New Skin Order garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 – Levering en transport

3.1 – Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Na ontvangst van uw betaling versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 2 weken. Genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.
3.2 – Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.
3.3 – Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
3.4 – Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
3.5– New Skin Order is niet aansprakelijk voor het foutief of vertraagd afleveren door DHL Pakketpost.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

4.1 –New Skin Order blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan New Skin Order zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 5 – Prijzen en betalingen

5.1 – Alle door New Skin Order vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2 – Het bedrag van de verzendkosten wordt na ontvangst van uw bestelling gecommuniceerd.
5.3 – Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding, of zolang de voorraad strekt.
5.4 – Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5.5 – Voor bestellingen via de website werkt Tiindi met het principe van vooraf betalen: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op het bankrekeningnummer o.v.v. het factuur/bestelnummer. Nadere details voor de betaling worden verstrekt in de bevestiging van uw bestelling.
5.6 – Facturen kunnen niet achteraf worden gewijzigd. Wij gaan er vanuit dat u vooraf alle gegevens verstrekt om uw bestelling correct te verwerken. Wilt u achteraf toch aanpassingen laten doorvoeren, bijvoorbeeld bij achteraf doorgeven van uw btw-gegevens bij buitenlandse betalingen, dan worden administratiekosten van € 5,00 in rekening gebracht.

Artikel 6 – Ruilen en herroepingsrecht

6.1 – De klant is verplicht het bestelde product bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe verschillen in de afbeeldingen op de website. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de klant New Skin Order daarvan op de dag van ontvangst bij voorkeur telefonisch (+31 6 30632115) of via e-mail (info@newskinorder.com) gemotiveerd in kennis te stellen. Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant het product – uiteraard alleen in ongeopende en onbeschadigde staat – binnen 14 dagen te retourneren aan New Skin Order. New Skin Order heeft de keuze om het geretourneerde product te vervangen door een nieuw product, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De verzendkosten voor het retourneren, alsmede de verzendkosten voor het opnieuw toezenden zijn voor rekening van de klant.

6.2 – Indien u, nadat u een bestelling heeft geplaatst, bemerkt dat u niet het juiste product heeft besteld, dan dient u New Skin Order op de dag van ontvangst hiervan in kennis te stellen, bij voorkeur telefonisch (+31 6 30632115) of per e-mail : info@newskinorder.com. U heeft het recht om het betreffende product binnen 14 dagen te retourneren aan New Skin Order, uiteraard alleen in ongeopende en onbeschadigde staat. De verzendkosten voor het retourneren, alsmede de verzendkosten voor het opnieuw toezenden zijn voor rekening van de klant.

Artikel 7 – Garantie en aansprakelijkheid

7.1 – New Skin Order is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van New Skin Order. New Skin Order is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.2 – Indien New Skin Order, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.3 – Het is mogelijk dat New Skin Order op haar website links opneemt naar andere websites, die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. New Skin Order is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 – In geval van overmacht is New Skin Order niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 – Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

9.1 – De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij New Skin Order, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 – Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of dergelijke rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële, methoden en concepten.
9.3 – Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van New Skin Order, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 – Privacy cliënt

10.1 – De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door New Skin Order vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
10.2 – New Skin Order neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy-regel- en wetgeving in acht.
10.3 – New Skin Order zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Artikel 11 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1 – Op elke overeenkomst tussen New Skin Order en de klant is het Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.2 – Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 – Diversen

12.1 – New Skin Order is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 65067134.
12.2 – Gelieve alle correspondentie te zenden naar het e-mail- of postadres zoals staat aangegeven op de website.
12.3 – Indien door New Skin Order gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat New Skin Order deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.